HAKKKIMIZDA TEKNOLOJİ KULLANIM ALANLARI ANALİZLER AVANTAJLAR

KATALOĞUMUZU İNDİRİN / DOWNLOAD OUR CATALOG

TEKNOLOJİ

MULTİCLAİR ARITMA SİSTEMİ NEDİR?

Multiclair Arıtma Sistemi Elektroflokülasyon prensibiyle çalışan yeni ve ileri bir arıtma teknolojisidir.

Multiclair Arıtma Sistemi ile AB normları ve Çevre ve Orman Bakanlığı SKY’ye uygun olarak müşteri arzusuna göre çeşitli niteliklerde deşarj suyu kalitesine ulaşmak ve deşarj suyunu yeniden kullanmak mümkündür. (E&E) prosesini kullanarak evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımını ve geri kazanımını yapan bir atıksu arıtma sistemidir. Fiziksel, biyolojik, kimyasal arıtım ile azot, fosfor giderimini tek aşamada gerçekleştirir. Kapalı devre bir arıtma sistemi olduğundan tesis içinde ve çevresinde koku problemi oluşturmaz. Arıtım sonucunda düşük miktarda ve tehlikesiz atık sınıfında çamur oluşturur. Alternatif (klasik, paket, biyolojik, kimyasal, membran vs.) arıtma sistemlerine göre çok kısa sürede kurulur ve çok daha az kurulum alanına ihtiyaç duyar. Alternatif (klasik, paket, biyolojik, kimyasal, membran vs.) arıtma sistemlerine göre daha düşük yatırım ve işletme maliyetine sahiptir. Güncel debiye göre kurulan tesislerde, gerektiği zaman ilave modüllerle kapasite artırımı aynı mekan içerisinde, ilave bir inşaat faaliyetine girişilmeksizin yapılabilmektedir.

ELEKTROFLOKÜLASYON / ELEKTROKOAGÜLASYON (E&E) PROSESİ NEDİR?

Kısa bir ifade ile (E&E) prosesi; Su ve atıksudaki kirleticilerin fizikokimyasal yöntemlerle su ortamından uzaklaştırılmasıdır. (E&E) Prosesi; redoks reaksiyonları, adsorpsiyon, partiküler hapsetme, koagülasyon, flokülasyon gibi çeşitli karmaşık fiziksel ve kimyasal işlemleri içerir. (E&E) Prosesi işletim sisteminde herhangi bir kimyasal ve biyolojik malzeme kullanılmaz. Oluşturulan bir elektrolitik reaktör hücresi içerisinde, kontrollü fizikokimyasal reaksiyonlar ile fiziksel, biyolojik, kimyasal arıtım ile azot fosfor giderimi tek aşamada gerçekleşir.

Elektroflokülasyon (Elektrokoagülasyon) prosesi, oksidasyon, flokülasyon ve flotasyon proseslerinin bir kombinasyonudur.
En basit şekliyle Elektroflokülasyon (Elektrokoagülasyon) reaktörü bir anot ve bir katot içeren elektrolitik hücredir.
Anot metali olarak genellikle demir ve alüminyum kullanılır çünkü elektrokimyasal oksitlenme olduğunda bu metal anotlar Al+3 ve Fe+3 iyonik koagülantlarını üretir.
Elektroliz sırasında anottan metal katyonu (alüminyum ya da demir) çözünür ve katotta hidrojen gazı oluşur.
Çöken alüminyum iyonları yağ, ağır metaller ve organik bileşiklerin çoğu türünü flokule eder.
Bu arada katotta üretilen hidrojen gazı kabarcıkları flokülleşmiş çamur üzerinde flotasyon etkisi göstererek yüzdürülmesini sağlar. Bir flotasyon tankında yüzen katı madde filtre edilerek su fazından ayrılır.

Multiclair Arıtma Tesisleri /2016